chessgames.com
Members · Prefs · Laboratory · Collections · Openings · Endgames · Sacrifices · History · Search Kibitzing · Kibitzer's Café · Chessforums · Tournament Index · Players · Kibitzing
 
Chessgames.com User Profile

19842009
Member since Oct-22-09 · Last seen Mar-14-10
Åäãàð Ëèé Ìàñòúðñ
Õúëìúò

Ê ú ä å ñà Åëìúð, Õåðìúí, Áåðò, Òîì è ×àðëè,
Ñëàáîâîëåâèÿò, çäðàâåíÿêúò, êëîóíúò, ïèÿíèöàòà, áîðåöúò? Âñè÷êè, âñè÷êè ñïÿò íà õúëìà.

Åäèí ñè îòèäå â òðåñêà,
Åäèí áå èçãîðåí â ìèíà,
Åäèí áå óáèò â êàâãà,
Åäèí óìðÿ â çàòâîðà
Åäèí ïàäíà îò ìîñòà, òðóäåéêè ñå çäðàâî çà äåöà è æåíà — Âñè÷êè, âñè÷êè ñïÿò, ñïÿò, ñïÿò íà õúëìà.

Êúäå ñà Åëà, Êåéò, Ìàã, Ëèçè è Åäèò
Ìèëàòà ïî ñúðöå, äîáðîäóøíàòà, ãðúìîãëàñíàòà, ãîðäàòà, ùàñòëèâàòà? — Âñè÷êè, âñè÷êè ñïÿò íà õúëìà.

Åäíà óìðÿ ïðè ñðàìíî ðàæäàíå íà äåòå,
Åäíà îò ïîïðå÷åíà ëþáîâ,
Åäíà â ðúöåòå íà íàñèëíèê â áîðäåé,
Åäíà îò ïðå÷óïåíà ãîðäîñò, òúðñåéêè æåëàíèåòî íà ñúðöåòî, Åäíà ñëåä æèâîò â äàëå÷íèòå Ëîíäîí è Ïàðèæ
Áå ïðåíåñåíà äî íåéíîòî ìàëêî ìÿñòî îò Åëà è Êåéò è Ìàã — Âñè÷êè, âñè÷êè ñïÿò, ñïÿò, ñïÿò íà õúëìà.

Êúäå ñà ×è÷î Èñààê è Ëåëÿ Åìèëè
È ñòàðèÿò Òàóíè Êèíñåéä è Ñåâèí Õàóòúí,
È Ìàéîð Óîëêúð, êîéòî áåøå ãîâîðèë
Ñ ìíîãîóâàæàåìèòå ìúæå íà ðåâîëþöèÿòà? —
Âñè÷êè, âñè÷êè ñïÿò íà õúëìà.

Íà òÿõ èì äîíåñîõà ìúðòâèòå ñèíîâå îò âîéíàòà
È äúùåðèòå, ÷èéòî æèâîò áÿõà ðàçáèëè,
È òåõíèòå äåöà îñòàíàëè áåç áàùè, ïëà÷åùè —
Âñè÷êè, âñè÷êè ñïÿò, ñïÿò, ñïÿò íà õúëìà.

Êúäå å Ñòàðèÿò Ôèäëúð Äæîóíñ,
Êîéòî èãðàåøå ñ æèâîòà ïðåç âñè÷êèòå ñè äåâåòäåñåò ãîäèíè, Îïúë÷âàéêè ñå íà ñóãðàøèöàòà ñ ðàçãîëåíà ãðúä,
Ïèåéêè, áóíòóâàéêè ñå, íåìèñëåéêè çà æåíà, íèòî çà ðîä, Íèòî çà çëàòî, íèòî çà ëþáîâ, íèòî çà ðàé?
Âèæ, òîé áúðáîðåøå çà ïúðæåíà ðèáà ïðåäè ìíîãî âðåìå, Çà êîííè ñúçòåçàíèÿ ïðåäè ìíîãî âðåìå â Êëàðèñ Ãðóâ*, Çà òîâà êàêâî Àáè Ëèíêúëí êàçàë
Âåäíúæ â Ñïðèíãôèéëä.

Çàáåëåæêà: Ïðåâîä îò àíãëèéñêè Íà The Hill èç Spoon River Antholgy îò Edgar Lee Masters å íàïðàâåí ïî èçäàíèåòî íà Dover Publications, Inc., Íþ Éîðê, 1992, ñúäúðæàù òåêñò, îðèãèíàëíî ïóáëèêóâàí îò The Macmillan Company, Íþ Éîðê, â 1915.

>> Click here to see 19842009's game collections.

   19842009 has kibitzed 53 times to chessgames   [more...]
   Dec-17-09 Kibitzer's Café (replies)
 
19842009: today song for me is ~ venus as a boy ~ bjork
 
   Dec-16-09 Veselin Topalov (replies)
 
19842009: Veselin Topalov is Born at The Day of ... Red ~Rhytmic~ Dragon ... I'm ~Lunar~ One;)
 
   Dec-16-09 Valentin Iotov (replies)
 
19842009: Born of The Day of ... Red ~Crystal~ Dragon ... * I'm ... Red ~Lunar~ Dragon ... ->This is Dream~Spell Mayan Astrology Info<- He beat me Several Times as Kid... And I -Never- beat Him! With Respect!
 
   Dec-04-09 World Cup (2009) (replies)
 
19842009: Re: <<< rjsolcruz: The quarter final games are ahead: Gelfand (Israel) - Jakovenko (Russia), Gashimov (Azerbaijan) - Ponomariov (the Ukraine), Svidler (Russia) - Malakhov (Russia), Mamedyarov (Azerbaijan) - Karjakin (the Ukraine). This line up is loaded and can be aptly ...
 
   Nov-26-09 Kenneth Rogoff (replies)
 
19842009: Beatles & Bobby are Aushwitz kids
 
   Nov-26-09 Viswanathan Anand (replies)
 
19842009: Quando paramucho mi amore de felice corazon Mundo paparazzi mi amore chicka ferdy para sol Cuesto obrigado tanta mucho que can it carousel
 
   Nov-26-09 Botvinnik vs Fischer, 1962 (replies)
 
19842009: hand 2 hand
 
   Nov-26-09 BNbank Blitz (2009) (replies)
 
19842009: carlsen & nakamura - great game!
 
   Nov-26-09 Robert James Fischer (replies)
 
19842009: t h e b l a c k p a n t e r a !
 
   Nov-26-09 Garry Kasparov (replies)
 
19842009: Tiger!
 
(replies) indicates a reply to the comment.

You are not logged in to chessgames.com.
If you need an account, register now;
it's quick, anonymous, and free!
If you already have an account, click here to sign-in.

View another user profile:
   
Home | About | Login | Logout | F.A.Q. | Profile | Preferences | Premium Membership | Kibitzer's Café | Biographer's Bistro | New Kibitzing | Chessforums | Tournament Index | Player Directory | Notable Games | World Chess Championships | Opening Explorer | Guess the Move | Game Collections | ChessBookie Game | Chessgames Challenge | Store | Privacy Notice | Contact Us

Copyright 2001-2021, Chessgames Services LLC