chessgames.com
Members · Prefs · Laboratory · Collections · Openings · Endgames · Sacrifices · History · Search Kibitzing · Kibitzer's Café · Chessforums · Tournament Index · Players · Kibitzing

Chessgames premium membership fee will increase to $39 per year effective June 15, 2023. Enroll Now!

 
tpstar FD
Compiled by tpstar
--*--

1-99 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4. ed ed 5. Bb5+ Bd7 6. Qe2+ Opening Explorer

100-199 5. Ngf3 Opening Explorer

A) 5 ... Nc6

B) 5 ... Nf6

C) 5 ... a6

D) 5 ... c4

E) 5 ... Bd6

200-299 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4. ed Qxd5 5. Ngf3 cd 6. Bc4 Qd6 7. 0-0 Nf6 8. Nb3 Nc6 9. Nbxd4 Nxd4 10. Nxd4 a6

A) 11. Bb3 Qc7 12. Qf3 Bd6 13. h3 0-0 14. Bg5 Nd7 15. c3

B) etc

300-499 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 cd 8. cd f6 9. ef Nxf6/Qxf6

500-549 9. Nf4

550-599 9 ... Bb4+

600-699 3 ... Nc6

700-799 3 ... de 4. Nxe4

1) 4 ... Nd7 5. Nf3 Ngf6 6. Bd3 Nxe4 7. Bxe4 Nf6 8. Bg5 Be7 9. Bxf6 Bxf6 10. Qd3

1100 3 ... Nc6

1200 3 ... f5

3...c5/10...Bb6 11.Nbd4 Ngf6 12.Bg5 0-0 13.0-0-0 Ng4 14.Bh4 Bd8
I Kan vs Bondarevsky, 1937 
(C07) French, Tarrasch, 54 moves, 1-0

3...c5/10...Bb6 11.Bf4 Ngf6 12.f3 0-0 13.0-0-0 Rac8 14.Nc3 Rc4
Beliavsky vs Bareev, 1994 
(C07) French, Tarrasch, 23 moves, 1-0

3...c5/10...Ngf6 11.Nxc5 Nxc5 12.Be3 Ne6 13.0-0-0 0-0 14.Rd3
A Beni vs V Castaldi, 1950 
(C07) French, Tarrasch, 40 moves, 1-0

3...c5/5.Bb5+ Nc6 6.Qe2+ Qe7 7.dc Qxe2+ 8.Nxe2 Bxc5 9.Nb3 Bb6
Euwe vs Botvinnik, 1948 
(C07) French, Tarrasch, 40 moves, 1/2-1/2

3...c5/5.Bb5+ Nc6 6.Qe2+ Qe7 7.dc Qxe2+ 8.Nxe2 Bxc5 9.0-0 Nge7
Ilyin-Zhenevsky vs A Model, 1932 
(C07) French, Tarrasch, 31 moves, 1-0

3...c5/5.Bb5+ Nc6 6.Qe2+ Qe7 7.dc Qxe2+ 8.Nxe2 Bxc5 9.Nb3 Bb6
T Palmer vs E Fischvogt, 2008
(C07) French, Tarrasch, 34 moves, 1/2-1/2

3...c5/9...Nxc5 10.Nb3 Nxb3 11.axb3 Bc5 12.Nc3 0-0-0 13.Ra5!
Hort vs Ivkov, 1970 
(C07) French, Tarrasch, 34 moves, 1-0

3 ... c5/10. Be3 a6 11. Bd3 Ba4 12. Nfd4 Nbd7 13. 0-0-0
A Zapata vs Benjamin, 1983
(C07) French, Tarrasch, 36 moves, 1-0

3 ... c5/10. Be3 a6 11. Bd3 Ba4 12. Nfd4 Nbd7 13. 0-0-0
Rublevsky vs Bareev, 2000
(C07) French, Tarrasch, 23 moves, 1/2-1/2

3 ... c5/10. Be3 a6 11. Bxd7 Nbxd7 12. 0-0 Nxc5 13. Rad1 Qc7
Kasparov vs P Korzubov, 1978 
(C07) French, Tarrasch, 37 moves, 1-0

3 ... c5/5. Bb5+ Nc6 6. Qe2+ Be7 7. dc Nf6 8. Nb3 0-0 9. Be3
Ribli vs I Farago, 1971
(C07) French, Tarrasch, 29 moves, 1-0

3 ... c5/5. Bb5+ Nc6 6. Qe2+ Be7 7. dc Nf6 8. Nb3 0-0 9. Be3
V Ruehrig vs S Heil, 1982
(C07) French, Tarrasch, 28 moves, 1-0

5. Bb5+ Nc6 6. Qe2+ Be7 7. dc Nf6 8. Nb3 0-0 9. Be3
Huebner vs Uhlmann, 1970 
(C07) French, Tarrasch, 36 moves, 1-0

5. Bb5+ Nc6 6. Qe2+ Be7 7. dc Nf6 8. Nb3 0-0 9. Be3
Sax vs Vaganian, 1979 
(C07) French, Tarrasch, 35 moves, 1-0

3 ... c5 4. ed ed 5. Bb5+ Nc6 6. Ngf3 Bd6 7. 0-0 Nge7
Botvinnik vs Boleslavsky, 1941 
(C07) French, Tarrasch, 65 moves, 1-0

10. Nf3 Bxc5 11. Nxc5 Qa5+ 12. Qd2 Qxb5 13. 0-0-0
Karpov vs Korchnoi, 1978 
(C07) French, Tarrasch, 64 moves, 1/2-1/2

10. Nf3 Bxc5 11. Nxc5 Qa5+ 12. Qd2 Qxb5 13. 0-0-0
A Sznapik vs Uhlmann, 1979 
(C07) French, Tarrasch, 28 moves, 1-0

10. Nf3 Bxc5 11. Nxc5 Qa5+ 12. Qd2 Qxb5 13. 0-0-0
E Prandstetter vs W Schmidt, 1985
(C07) French, Tarrasch, 46 moves, 1-0

10. Nf3 Bxc5 11. Nxc5 Qa5+ 12. Qd2 Qxb5 13. 0-0-0
P Dijkstra vs A Walczak, 1990
(C07) French, Tarrasch, 39 moves, 1-0

3...c5/6...a6/8...cd 9.Re1+ Be7 10.Nb3 Kf8 11.Qxd4 Bd7 12.Bd2
Keres vs F Koberl, 1950 
(C09) French, Tarrasch, Open Variation, Main line, 28 moves, 1-0

3...c5/6...a6/8...Bd6 9.dc Bxc5 10.Nb3 Bd6 11.Qd4 f6 12.Bf4 Ne7
Gligoric vs Stahlberg, 1949 
(C09) French, Tarrasch, Open Variation, Main line, 59 moves, 1-0

3 ... c5 4. ed ed 5. Ngf3 Nc6 6. Bb5 Qe7+
G Tringov vs N Kirov, 1981 
(C09) French, Tarrasch, Open Variation, Main line, 15 moves, 1/2-1/2

3 ... c5/10. Bg5 0-0 11. Bh4 Bg4 12. Be2 Bh5 13. Re1 Qb6
Karpov vs Uhlmann, 1973 
(C09) French, Tarrasch, Open Variation, Main line, 42 moves, 1-0

3 ... c5/10. Bg5 0-0 11. Bh4 Qc7 12. Bg3 Bxg3 13. hxg3 Bg4
Karpov vs G Kuzmin, 1973 
(C09) French, Tarrasch, Open Variation, Main line, 39 moves, 1-0

3 ... c5/10. Re1 0-0 11. Bg5 Bg4 12. Be2 Qc7 13. h3 Bd7
Karpov vs R Debarnot, 1977 
(C09) French, Tarrasch, Open Variation, Main line, 71 moves, 1-0

3 ... c5/10. Re1 0-0 11. Bg5 Bg4 12. Bh4 Re8 13. Bg3 Bxg3
Ivanchuk vs Vaganian, 1995 
(C07) French, Tarrasch, 69 moves, 1-0

3 ... c5/10. Bg5 0-0 11. c3 Bg4 12. Re1 Re8 13. h3 Bh5
Kupreichik vs Gulko, 1981 
(C09) French, Tarrasch, Open Variation, Main line, 28 moves, 1-0

3 ... c5/10. Bg5 0-0 11. Re1 Qc7 12. h3 h6 13. Bxe7 Nxe7
Short vs D Houston, 1981 
(C09) French, Tarrasch, Open Variation, Main line, 27 moves, 1-0

3 ... c5/10. Bg5 0-0 11. Re1 Bg4 12. Bh4 h6 13. Bg3 Bxg3
Balashov vs Lputian, 1985
(C09) French, Tarrasch, Open Variation, Main line, 41 moves, 1-0

3 ... c5/10. Bg5 0-0 11. Re1 Bg4 12. Be2 Qc7 13. h3 Bd7
Navara vs Korchnoi, 2008 
(C09) French, Tarrasch, Open Variation, Main line, 36 moves, 1-0

3...c5/5.Ngf3 Nc6 6.Bb5 Qe7+ 7.Be2 cd 8.0-0 Qc7 9.Nb3 Bd6
Keres vs Capablanca, 1938 
(C09) French, Tarrasch, Open Variation, Main line, 38 moves, 1-0

3...c5/5.Ngf3 Nc6 6.Bb5 Qe7+ 7.Be2 Qc7 8.0-0 cd 9.Nb3 Bd6
Tal vs A Zaitsev, 1969 
(C09) French, Tarrasch, Open Variation, Main line, 21 moves, 1-0

3...c5/4.Ngf3 Nc6 6.Bb5 Qe7+ 7.Be2 cd 8.0-0 Qd8 9.Nb3 Bd6
Tal vs S Holm Petersen, 1970 
(C09) French, Tarrasch, Open Variation, Main line, 28 moves, 1-0

3 ... c5/10. Be3 a6 11. Bd3 Ba4 12. Nfd4 Nbd7 13. 0-0-0
Tal vs Portisch, 1979 
(C07) French, Tarrasch, 39 moves, 1-0

3...c5/5.Ngf3 Nc6 6.Bb5 Qe7+ 7.Be2 g5 8.h3 g4 9.hg Bxg4 10.Kf1
D Howell vs N Firman, 2014
(C09) French, Tarrasch, Open Variation, Main line, 25 moves, 1-0

3...c5/5.Ngf3 Nc6 6.Bb5 Qe7+ 7.Be2 c4 8.0-0 Qc7 9.Re1 Be7
E Harkonen vs R Raty, 1990
(C07) French, Tarrasch, 29 moves, 1-0

3 ... c5/5. Ngf3 Nc6 6. Bb5 Nf6 7. 0-0 Be7 8. dc 0-0 9. Nb3
Levenfish vs M Yudovich Sr., 1933 
(C09) French, Tarrasch, Open Variation, Main line, 31 moves, 1-0

3 ... c5/5. ed ed 6. Bb5 Nf6 7. 0-0 Be7 8. dc 0-0 9. Nb3 Ne4
F Silva vs P Cassidy, 1972
(C09) French, Tarrasch, Open Variation, Main line, 42 moves, 1-0

3 ... c5 4. Ngf3 Nc6 5. Bb5 Nf6 6. ed ed 7. 0-0 Be7 8. dc
U Lauk vs T Tanav, 2001
(C07) French, Tarrasch, 29 moves, 1-0

5. Ngf3 Nf6 6. Bb5+ Bd7 7. Qe2+ Be7 8. dc 0-0 9. Nb3
Van Wely vs Ehlvest, 1993
(C07) French, Tarrasch, 40 moves, 1-0

3 ... c5 4. Ngf3 Nc6 5. Bb5 Bd7 6. ed Nxd4?! 7. Nxd4 cxd4 8. de
Alekhine vs L A Sanchez, 1939 
(C07) French, Tarrasch, 25 moves, 1-0

3 ... c5 4. Ngf3 Nc6 5. ed ed 6. Bb5 Nf6 7. 0-0 Be7
Alekhine vs N Cortlever, 1941 
(C07) French, Tarrasch, 40 moves, 1-0

3 ... c5 4. Ngf3 Nc6 5. Bb5 Bd7!? 6. ed ed 7. 0-0 Nxd4
Alekhine vs M Bartosek, 1943  
(C07) French, Tarrasch, 34 moves, 1-0

3 ... c5 4. ed ed 5. Bb5+ Nc6 6. Ngf3 Bd6 7. dc Qe7+ 8. Qe2
Balashov vs Vaganian, 1971
(C09) French, Tarrasch, Open Variation, Main line, 65 moves, 1-0

3 ... c5 4. ed ed 5. Bb5+ Nc6 6. Ngf3 Bd6 7. dc Qe7+ 8. Qe2
Vaganian vs Bronstein, 1975 
(C09) French, Tarrasch, Open Variation, Main line, 51 moves, 1-0

3 ... c5 4. ed ed 5. Bb5+ Nc6 6. Ngf3 cd 7. Qe2+ Qe7 8. Nxd4
Huebner vs Korchnoi, 1980 
(C07) French, Tarrasch, 63 moves, 0-1

3 ... c5 4. ed ed 5. Bb5+ Nc6 6. Ngf3 Bd6 7. dc Qe7+ 8. Qe2
Portisch vs I Farago, 1971
(C09) French, Tarrasch, Open Variation, Main line, 47 moves, 1/2-1/2

3 ... c5/5. Ngf3 Nf6 6. Bb5+ Bd7 7. Bxd7+ Nbxd7 8. 0-0 Be7
A Khasin vs Sokolsky, 1957
(C07) French, Tarrasch, 28 moves, 1-0

3 ... c5/6. Bb5+ Bd7 7. Bxd7+ Nbxd7 8. 0-0 Be7 9. dc Nxc5
Kasparov vs A V Kharitonov, 1988 
(C07) French, Tarrasch, 35 moves, 1-0

3...c5/6.Bb5+ Bd7 7.Bxd7+ Nbxd7 8.0-0 Be7 9.Re1 0-0 10.dc Nxc5
Rublevsky vs Bareev, 2005 
(C07) French, Tarrasch, 35 moves, 1-0

3...c5/6.Bb5+ Bd7 7.Bxd7+ Nbxd7 8.0-0 Be7 9.Re1 0-0 10.dc Nxc5
Rublevsky vs J Lipka, 2009
(C07) French, Tarrasch, 34 moves, 1-0

3...c5/6.Bb5+ Bd7 7.Bxd7+ Nbxd7 8.0-0 Be7 9.Re1 0-0 10.dc Nxc5
Yurtaev vs M Ulybin, 1997
(C07) French, Tarrasch, 40 moves, 1-0

3 ... c5/5. Ngf3 c4 6. b3 cb 7. ab Bb4 8. Ne5 Ne7 9. Bd3
Carlsen vs P Nikolic, 2005 
(C08) French, Tarrasch, Open, 4.ed ed, 22 moves, 1-0

3 ... c5 4. Ngf3 Nc6 5. ed ed 6. Bb5 c4 7. 0-0 Bd6 8. b3
Keres vs Stahlberg, 1939 
(C09) French, Tarrasch, Open Variation, Main line, 56 moves, 1-0

3 ... c5 4. ed ed 5. Ngf3 c4 6. b3 cb 7. ab Bb4 8. Be2
Adams vs Bronstein, 1989 
(C08) French, Tarrasch, Open, 4.ed ed, 37 moves, 1-0

3 ... c5 4. ed ed 5. Ngf3 c4 6. b3 cb 7. ab Nf6 8. Bd3
J Penrose vs D B Pritchard, 1967 
(C08) French, Tarrasch, Open, 4.ed ed, 33 moves, 1-0

3 ... c5 4. ed ed 5. Ngf3 a6 6. dc Bxc5 7. Nb3 Ba7 8. Bg5
Keres vs Botvinnik, 1948 
(C07) French, Tarrasch, 72 moves, 0-1

3...c5/5.Ngf3 Nf6 6.Bb5+ Nc6 7.0-0 Be7 8.dc 0-0 9.Nb3 Bg4
S J Hutchings vs F van Seters, 1976 
(C07) French, Tarrasch, 50 moves, 1-0

3...c5/5.Ngf3 Bd6 6.dc Bxc5 7.Bb5+ Nc6 8.0-0 Nge7 9.Nb3 Bd6
D Pavasovic vs D Brkic, 2001 
(C07) French, Tarrasch, 24 moves, 1-0

5.Ngf3 Bd6 6.dc Bxc5 7.Bb5+ Nc6 8.0-0 Nge7 9.Nb3 Bb6 10.Bg5 f6
J Rauch vs O Ulvestad, 1946
(C07) French, Tarrasch, 29 moves, 1-0

11.Bb3 Qc7 12.Qf3 Bd6 13.h3 DPA
R Djurhuus vs H Lahlum, 2000 
(C07) French, Tarrasch, 76 moves, 1-0

14.Bg5 Nd7 15.c3 b5 16.Rfe1 Bb7 17.Qh5 Nc5 18.Bc2 g6 19.Qh4
V Akopian vs J Gonzalez Garcia, 2004 
(C07) French, Tarrasch, 38 moves, 1-0

14.Bg5 Nd7 15.c3 b5 16.Rad1 Bb7 17.Qg4 Kh8 18.Rfe1 Ne5 19.Qh5
Huebner vs Korchnoi, 1986
(C07) French, Tarrasch, 65 moves, 1-0

14.Bg5 Nd7 15.c3 b5 16.Rad1 Bb7 17.Qg4 Bh2+ 18.Kh1 Ne5 19.Nxe6
A Sokolov vs J Nogueiras, 1989
(C07) French, Tarrasch, 30 moves, 1-0

14.Bg5 Nd7 15.c3 b5 16.Bc2 Bb7 17.Qh5 g6 18.Qh4 e5 19.Nf5 f6
S Azarov vs M Wiedenkeller, 2005 
(C07) French, Tarrasch, 24 moves, 1-0

14.Bg5 Nd7 15.c3 Ne5 16.Qh5 Ng6 17.Bc2 Bh2+ 18.Kh1 Bf4 19.Bxf4
Tiviakov vs Barsov, 1999
(C07) French, Tarrasch, 52 moves, 1-0

14.Bg5 Nd7 15.c3 Ne5 16.Qh5 h6 17.Bc2 f5 18.Bf4 Nc4 19.Bxd6
E Real de Azua vs G Mahia, 2008 
(C07) French, Tarrasch, 48 moves, 1-0

14.Bg5 Nd7 15.c3 Ne5 16.Qe2 Ng6 17.Bc2 Bd7 18.Rad1 Rfe8 19.Qh5
K Asrian vs S Ionov, 2008 
(C07) French, Tarrasch, 39 moves, 1-0

14.Bg5 Nd7 15.c3 Nc5 16.Bc2 b5 17.Rfe1 Bb7 18.Qh5 g6 19.Qh4
G Kuba vs B Nagel, 2007
(C07) French, Tarrasch, 56 moves, 1-0

14.Bg5 Nd7 15.c3 b6 16.Rad1 Bb7 17.Qe2 Nc5 18.Bc2 Bh2+ 19.Kh1
Kudrin vs A C Chow, 1989 
(C07) French, Tarrasch, 27 moves, 1-0

14.Bg5 Be5 15.Rad1 Qc5 16.Be3 Qe7 17.Rfe1 Nd7 18.c3 Qf6 19.Qe2
N Pogonina vs S Mednikova, 2009 
(C07) French, Tarrasch, 33 moves, 1-0

14.Bg5 Bh2+ 15.Kh1 Be5 16.Rad1 h6 17.Bh4 Bd7 18.Rfe1 Rae8 19.c3
C Bauer vs H Herndl, 2003
(C07) French, Tarrasch, 24 moves, 1-0

14.Bg5 Bh2+ 15.Kh1 Be5 16.Rad1 Bd7 17.c3 Rad8 18.Rfe1 h6 19.Bh4
Jansa vs M Jirovsky, 2006 
(C07) French, Tarrasch, 29 moves, 1-0

14.Bg5 b5 15.Bxf6 gxf6 16.Qxf6 Be5 17.Qh4 Kh8 18.Rad1 Rg8 19.f4
Y Wang vs B Lazarus, 2008
(C07) French, Tarrasch, 56 moves, 1-0

14.Bg5 b5 15.Bxf6 gxf6 16.Qxf6 Be5 17.Qh4 Bb7 18.c3 Qd8 19.Qh5
Chandler vs A Ornstein, 1982
(C07) French, Tarrasch, 59 moves, 1-0

11.c3 Qc7 12.Bb3 Bd6 13.h3 0-0 14.Bg5 Nd7 15.Qh5 Nc5 16.Bc2 g6
Kudrin vs Kavalek, 1986
(C07) French, Tarrasch, 62 moves, 1-0

11.Bb3 Qc7 12.Qf3 Bd6 13.h3 0-0 14.Bg5 Nd7 15.c3 Ne5 16.Qh5 Bd7
A Berelowitsch vs A Schenk, 2016
(C07) French, Tarrasch, 30 moves, 1-0

11.Bb3 Bd7 12.c3 Qc7 13.Qf3 Bd6 14.h3 0-0-0 15.Bg5 Kb8 16.Rad1
Nunn vs E Mednis, 1983 
(C07) French, Tarrasch, 65 moves, 1-0

11.Bb3 Bd7 12.c3 Qc7 13.Qf3 Bd6 14.h3 Bh2+ 15.Kh1 Be5 16.Be30-0
Larsen vs Seirawan, 1982 
(C07) French, Tarrasch, 31 moves, 1-0

11.Bb3 Bd7 12.c3 Qc7 13.Qe2 Bd6 14.h3 0-0-0 15.a4 h6 16.Be3 Kb8
N Pogonina vs A Rudolf, 2007 
(C07) French, Tarrasch, 42 moves, 1-0

11.Bb3 Bd7 12.c3 Qc7 13.Bg5 Ne4 14.Bh4 Qf4 15.g3 Qh6 16.Qe2 Nd6
Ivanchuk vs Glek, 1988 
(C07) French, Tarrasch, 34 moves, 1-0

10.Nxd4 Bd7 11.c3 0-0-0 12.Be3 Qc7 13.Qe2 Ng4 14.Qxg4 Qxc4
A Matanovic vs J Klinger, 1986
(C07) French, Tarrasch, 29 moves, 1-0

11. b3 Qc7 12. Qe2 Bd6 13. Nf5 Bxh2+ 14. Kh1 0-0 15. Nxg7
Geller vs Stahlberg, 1955
(C07) French, Tarrasch, 39 moves, 1-0

10. Nxd4 Bd7 11. a4 Qc7 12. b3 0-0-0 13. Qe2 Bc5 14. Nb5
Ljubojevic vs Lobron, 1986
(C07) French, Tarrasch, 28 moves, 1-0

8. Ne4 Qd8 9. Qe2 Be7 10. Rd1 Nf6 11. c3 0-0 12. Nxd4
Geller vs Krogius, 1992
(C07) French, Tarrasch, 94 moves, 1-0

8. Ne4 Qb4 9. Qe2 Nf6 10. a3 Qb6 11. b4 Be7 12. Bb2
K Chernyshov vs S Kristjansson, 2005
(C07) French, Tarrasch, 26 moves, 1-0

8. Ne4 Qb4 9. b3 Bd7 10. Nxd4 Ne5 11. Nb5! Bxb5 12. Bd2
Y Zinchenko vs M Bronowicki, 2009 
(C07) French, Tarrasch, 17 moves, 1-0

3 ... c5 4. ed Qxd5/7. 0-0 Nc6 8. Nb3 e5 9. Ng5 DPA
R Seger vs Barsov, 1999 
(C07) French, Tarrasch, 40 moves, 0-1

3 ... c5 4. ed Qxd5/7. 0-0 Nc6 8. Nb3 e5 9. Re1
E Maahs vs D G Meier, 2001
(C07) French, Tarrasch, 36 moves, 1-0

3 ... c5 4. ed Qxd5/7. 0-0 Nc6 8. Nb3 e5 9. Re1
T Wall vs Barsov, 1998
(C07) French, Tarrasch, 32 moves, 0-1

3 ... c5 4. Ngf3 cd 5. ed Qxd5 6. Bc4 Qa5!? 7. 0-0 Nc6
Kudrin vs B M Kogan, 1986 
(C07) French, Tarrasch, 60 moves, 1-0

3 ... c5 4. ed Qxd5 5. Ngf3 cd 6. Bc4 Qh5 7. 0-0 Nc6
Tarrasch vs E Thorold, 1890 
(C07) French, Tarrasch, 56 moves, 1-0

3 ... c5 4. ed Qxd5 5. Ngf3 Nc6 6. Bc4 Qh5 7. dc Bxc5
Tal vs I Zilber, 1949 
(C07) French, Tarrasch, 33 moves, 1-0

3 ... c5/6. Bc4 Qd6 7. Qe2 Nf6 8. Nb3 Nc6 9. Bg5 Qb4+ 10. Bd2
Rozentalis vs Glek, 1993
(C07) French, Tarrasch, 37 moves, 1-0

3 ... c5/6. Bc4 Qd6 7. Qe2 Nf6 8. Nb3 Nc6 9. Bg5 Be7 10. 0-0-0
M Ly vs J Arnott, 2008
(C07) French, Tarrasch, 39 moves, 1-0

3 ... c5/6. Bc4 Qd6 7. Qe2 Nf6 8. Nb3 Nc6 9. Bg5 Be7 10. 0-0-0
T Gruskovnjak vs B Podlesnik, 2001
(C07) French, Tarrasch, 60 moves, 1/2-1/2

3 ... c5/6. Bc4 Qd6 7. Qe2 Nf6 8. Nb3 Nc6 9. Bg5 e5 10. 0-0-0
D Dochev vs Kholmov, 1998
(C07) French, Tarrasch, 27 moves, 1-0

6. Bc4 Qc5 7. Qe2 Nc6 8. 0-0 Nf6 9. Nb3 Qb6 10. Rd1 Bc5 11.Nxc5
I Johannesson vs C Andersson, 2008
(C07) French, Tarrasch, 56 moves, 1-0

11. a4 Qc7 12. b3 Bd6 13. h3 0-0 14. Bb2 e5 15. Ne2 Bf5 16. Ng3
Karpov vs Chernin, 1988
(C07) French, Tarrasch, 37 moves, 1-0

3 ... Nf6/7 ... Qb6 8. Nf3 cd 9. cd f6 10. ef Nxf6 11. 0-0
T Palmer vs F Lindsay, 1988 
(C05) French, Tarrasch, 24 moves, 1/2-1/2

3 ... Nf6/7 ... Qb6 8. Nf3 cd 9. cd Be7 10. 0-0 f6 11. ef Nxf6
T Luther vs M Matlak, 1998 
(C05) French, Tarrasch, 31 moves, 1-0

3 ... Nf6/9 ... f6 10. ef Nxf6 11. 0-0 Bd6 12. Nf4
Geller vs Stahlberg, 1952 
(C05) French, Tarrasch, 31 moves, 1-0

3 ... Nf6/8 ... f6 9. ef Nxf6 10. 0-0 Bd6 11. Nf3 0-0 12. Bf4
R Ervin vs D J Strauss, 1976 
(C05) French, Tarrasch, 33 moves, 1-0

3 ... Nf6/7 ... cd 8. cd f6 9. ef Nxf6 10. Nf3 Bd6
Tal vs Timman, 1985 
(C05) French, Tarrasch, 44 moves, 1-0

3 ... Nf6/7 ... cd 8. cd Be7 9. f4 0-0 10. 0-0 f6 11. ef
L Saunina vs G Sotter, 2005 
(C05) French, Tarrasch, 48 moves, 1-0

3 ... Nf6/7 ... cd 8. cd f6/11. f4 0-0 12. Nf3 Bd7 13. Kh1 Rc8
Kasimdzhanov vs M Galyas, 2014 
(C05) French, Tarrasch, 38 moves, 1/2-1/2

3 ... Nf6/8 ... f6 9. ef Qxf6 10. Nf3 h6 11. 0-0 Bd6 12. Ng3 0-
T Palmer vs D Obukhov, 2010 
(C05) French, Tarrasch, 28 moves, 1-0

3 ... Nf6/7 ... cd 8. cd f6 9. ef Qxf6 10. Nf3 h6 11. 0-0 Bd6
T Palmer vs E Fischvogt, 2008 
(C05) French, Tarrasch, 29 moves, 1-0

3 ... Nf6/9 ... Qxf6/15. Ne5 Bxe5 16. dxe5 Qh4 17. Nh5 Rd7
Tiviakov vs Hertneck, 2001 
(C05) French, Tarrasch, 21 moves, 1-0

3 ... Nf6/9 ... Qxf6/15. Ne5 Bd7 16. f4 Be8 17. Be3 Rac8
Rublevsky vs D Jacimovic, 2001
(C05) French, Tarrasch, 33 moves, 1-0

3 ... Nf6/7 ... Be7 8. Nf3 Qb6 9. h4 cd 10. cd
E Anka vs L Gitzinger, 2002 
(C05) French, Tarrasch, 38 moves, 1-0

3 ... Nf6/7 ... Qb6 8. Nf3 Be7 9. 0-0 0-0 10. Nf4
Tarrasch vs K Eckart, 1889 
(C05) French, Tarrasch, 17 moves, 1-0

3 ... Nf6/5 ... cd 6. cd/8 ... Nb6 9. 0-0 Bd7
A Arulaid vs Simagin, 1949 
(C05) French, Tarrasch, 53 moves, 1-0

3 ... Nf6/7 ... cd 8. cd Nb6 9. 0-0 Be7
Tal vs B Schmidt, 1981 
(C05) French, Tarrasch, 58 moves, 1-0

10.Nf4 Qc7 11.Re1 c4 12.Bb1 Re8 13.h4 Nf8 14.Qd2 b5 15.Nh5 g6
T Bjornsson vs F Edel, 2016 
(C05) French, Tarrasch, 21 moves, 1-0

10.Nf4 Nd8 11.Bc2 cd 12.Qd3 f5 13.ef Nxf6 14.Ng5 Ne4 15.Nxe4
D Schut vs D Trapeznikova, 2008 
(C05) French, Tarrasch, 23 moves, 1-0

3 ... Nf6/7 ... f6?! 8. Nf4! Qe7 9. Nf3 de 10. Ng6!
Keres vs Fine, 1937 
(C05) French, Tarrasch, 64 moves, 1/2-1/2

3 ... Nf6/7 ... Be7 8. Nf3 0-0 9. Nf4 b6 10. h4
Foltys vs Mohyla, 1940 
(C05) French, Tarrasch, 17 moves, 1-0

3 ... Nf6/7 ... cd 8. cd f6 9. Nf4 Nxd4/12 ... gf
Miroshnichenko vs A Nosenko, 2001 
(C05) French, Tarrasch, 30 moves, 1-0

3 ... Nf6/7 ... cd 8. cd f6 9. Nf4 Nxd4/12 ... Kxf6
J Barle vs Portisch, 1973 
(C05) French, Tarrasch, 24 moves, 0-1

3 ... Nf6/7 ... cd 8. cd f6 9. Nf4 Nxd4/12 ... Nxf6
Janjghava vs Dreev, 1987 
(C05) French, Tarrasch, 37 moves, 1-0

3 ... Nf6/7 ... cd 8. cd f6 9. Nf4 Nxd4/12 ... Nxf6
Van der Wiel vs H Reefschlaeger, 1984
(C05) French, Tarrasch, 35 moves, 1-0

3 ... Nf6/7 ... Qb6 8. Nf3 f6 9. Nf4
T Palmer vs W Surlow, 1998 
(C05) French, Tarrasch, 19 moves, 1-0

3 ... Nf6/7 ... Qb6 8. Nf3 f6 9. Nf4
A Rankis vs P Troeger, 1946 
(C05) French, Tarrasch, 44 moves, 1-0

3 ... Nf6/7 ... Qb6 8. Nf3 cd/10. Nf4 fe 11. de Bb4+ 12. Kf1
T Palmer vs B Rogers, 1998 
(C05) French, Tarrasch, 35 moves, 1-0

3 ... Nf6/7 ... cd 8. cd Qb6/10. Nf4 fe 11. de Bb4+ 12. Kf1
T Palmer vs K Noren, 1990 
(C05) French, Tarrasch, 26 moves, 1-0

3 ... Nf6/7 ... Qb6 8. Nf3 cd 9. cd Bb4+ 10. Kf1 Be7 11. a3
Alekhine vs Capablanca, 1938 
(C05) French, Tarrasch, 35 moves, 1-0

3 ... Nf6/7 ... Qb6 8. Nf3 cd 9. cd Bb4+ 10. Bd2 Bxd2+ 11. Qxd2
Keres vs R Flores Alvarez, 1939 
(C05) French, Tarrasch, 44 moves, 1-0

3 ... Nf6/7 ... Qb6 8. Nf3 cd 9. cd Bb4+ 10. Kf1 0-0 11. Bxh7+
Spielmann vs C Dekker, 1934 
(C05) French, Tarrasch, 39 moves, 1-0

3 ... Nf6/9 ... Bb4+ 10. Kf1 f5 11. g3 Nf8 12. Kg2 Bd7 13. a3
L Roedl vs W John, 1934
(C05) French, Tarrasch, 40 moves, 1-0

3 ... Nf6/9 ... Bb4+ 10. Kf1 f6 11. Nf4 fe 12. de Ndxe5
U Tardivello vs P Pulieri, 1964
(C05) French, Tarrasch, 31 moves, 1-0

3 ... Nf6/6 ... cd 7. cd Bb4 8. a3 Qa5
Tarrasch vs M Kuerschner, 1891 
(C05) French, Tarrasch, 43 moves, 1-0

3 ... Nf6/9 ... Qxf6 10. Nf3 h6 11. 0-0 Bd6 12. Ng3 0-0 13. Bc2
Motylev vs A Iljushin, 2000 
(C05) French, Tarrasch, 38 moves, 1-0

3 ... Nf6/8 ... f5
Szabo vs P Rethy, 1950 
(C05) French, Tarrasch, 56 moves, 1/2-1/2

11.Nf4 Nd8 12.Nh5 f5 13.ef gf 14.Bh6 Rf7 15.Qd3 e5 16.Bf5 Ne6
Andersson vs A Lahti, 1969 
(C05) French, Tarrasch, 33 moves, 1-0

11.Nf4 Kh8 12.Bb1 Rg8 13.Qd3 Nf8 14.Nh5 Ng6 15.Bg5 Bd7 16.Bxe7
Z Sarakauskiene vs S Hulligan, 2006 
(C05) French, Tarrasch, 26 moves, 1-0

10.Qd3 c6 11.0-0-0 Qa5 12.Kb1 Bd7 13.Ne5 Rd8 14.f4 Bc8 15.Qf3
T Palmer vs R Surbeg, 2006 
(C10) French, 26 moves, 1-0

10.Qd3 c6 11.0-0-0 h6 12.h4 Bd7 13.Kb1 Qc7 14.Ne5 Bxe5 15.dxe5
N Berry vs J Mollison, 2009
(C10) French, 21 moves, 1-0

10.Qd3 c6 11.0-0-0 g6 12.h4 Qa5 13.Kb1 Bd7 14.Ne5 Rf8 15.h5
J Dworakowska vs E Sautter, 2007
(C10) French, 51 moves, 1-0

10.Qd3 h6 11.h4 Qd6 12.0-0-0 c6 13.Kb1 Bd7 14.Ne5 Bxe5 15.dxe5
R Pokorna vs R Kikinder, 2001 
(C10) French, 47 moves, 1-0

10.Qd3 Qd6 11.0-0-0 h6 12.Kb1 Qb6 13.Ne5 0-0 14.Ng4 Be7 15.Nxh6
E Forsaa vs N Getz, 2007
(C10) French, 22 moves, 1-0

10.Qd3 Qd6 11.0-0-0 g6 12.h4 Bg7 13.Ne5 0-0 14.h5 f6 15.h6 Bh8
J Friedel vs D Yang, 2011
(C10) French, 25 moves, 1-0

10.Qd3 h6 11.0-0-0 c6 12.h4 Qc7 13.g4 Qf4+ 14.Qe3 Qxe3+ 15.fxe3
So vs R Dableo, 2008 
(C10) French, 43 moves, 1-0

10.Qd3 Qd6 11.0-0-0 h6 12.Ne5 0-0 13.f4 c5 14.Qg3 Be7 15.dc
Saric vs P Cech, 2006 
(C10) French, 38 moves, 1-0

10.Qd3 Qd6 11.0-0-0 Rb8 12.Kb1 h5 13.Qe3 b5 14.Ne5 Bb7 15.Bxb7
A Givon vs D Rozhko, 2013 
(C10) French, 31 moves, 1-0

10.Qd3 c5? 11.Qb5+ Bd7 12.Qxc5 Be7 13.Qc3 0-0 14.0-0 Bb5
Chigorin vs Schiffers, 1897 
(C10) French, 54 moves, 1-0

3 ... Nf6 4. Bg5 de 5. Nxe4 Nbd7 6. Nxf6+ Nxf6 7. Nf3
Fischer vs O Sarapu, 1967 
(C11) French, 29 moves, 1-0

3 ... Nf6 4. Bg5 de 5. Nxe4 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 Nd7
Short vs L Nikolaiczuk, 1986
(C11) French, 24 moves, 1-0

3 ... de 4. Nxe4 Nf6 5. Nxf6+ Qxf6 6. Bd3
Paulsen vs A Schmorl, 1864 
(C10) French, 30 moves, 1-0

3...de 4.Nxe4 Nf6 5.Bd3 Nbd7 6.Nf3 Be7 7.Qe2 b6 8.Ne5 Nxe5
Keres vs W Kocher, 1943 
(C05) French, Tarrasch, 23 moves, 1-0

3...de 4.Nxe4 Nf6 5.Bd3 Nxe4 6.Bxe4 c5 7.d5 ed 8.Bxd5 Bd6
Pillsbury vs A Schwarz, 1898 
(C10) French, 19 moves, 1-0

3...de 4.Nxe4 Nf6 5.Bd3 c5 6.Nf3 Nxe4 7.Bxe4 Nd7 8.0-0 Nf6
Plachetka vs K Kastner, 2004
(C05) French, Tarrasch, 30 moves, 1-0

3 ... de 4. Nxe4 Nd7 5. Nf3 Be7 6. Bd3 Ngf6 7. Qe2
Keres vs Petrov, 1939 
(C10) French, 32 moves, 1-0

3 ... de/6. Bd3 c5 7. 0-0/9. Bd3
M Manik vs N Sulava, 2002 
(C10) French, 21 moves, 1/2-1/2

3 ... de 4. Nxe4 Nd7 5. Nf3 Ngf6 6. Nxf6+ Nxf6 7. Bd3
Anand vs Seirawan, 1994 
(C10) French, 64 moves, 1-0

3 ... de/6. Bd3 c5 7. 0-0/9. Bg5
Svidler vs Bareev, 2004 
(C10) French, 17 moves, 1-0

3 ... de 4. Nxe4 Nf6 5. Bg5
L Gyorkos vs V Kovacevic, 1992 
(C11) French, 52 moves, 1-0

3 ... de 4. Nxe4 Bd6 5. Bd3 Ne7 6. Bg5 0-0? 7. Nf6+!
K Blom vs Niels Jensen, 1934 
(C10) French, 9 moves, 1-0

3 ... de 4. Nxe4 Be7 5. Nf3 Nf6 6. Bd3 Bd7
Gligoric vs Barcza, 1962 
(C10) French, 54 moves, 1-0

3 ... de 4. Nxe4 Bd7 5. Nf3 Bc6 6. Bd3 Nf6!? 7. Nxf6+
B H Wood vs L D H, 1948 
(C10) French, 10 moves, 1-0

3 ... de 4. Nxe4 Bd7 5. Nf3 Bc6 6. Bd3 Nd7 7. 0-0 Ngf6 8. Ned2
Smirin vs F Ribeiro, 1997 
(C10) French, 16 moves, 1-0

3 ... de 4. Nxe4 Bd7 5. Nf3 Bc6 6. Bd3 Nd7
Kudrin vs I Naumkin, 1990 
(C10) French, 35 moves, 1-0

3 ... de 4. Nxe4 Bd7 5. Nf3 Bc6 6. Bd3 Nd7
Polgar vs Karpov, 1992 
(C10) French, 18 moves, 1/2-1/2

3 ... de 4. Nxe4 Bd7 5. Nf3 Bc6 6. Bd3 Nd7 7. 0-0 Bxe4 8. Bxe4
Ponomariov vs Rozentalis, 1998
(C10) French, 28 moves, 1-0

3...de/4...Bd7 5.Nf3 Bc6 6. Bd3 Bxe4 7.Bxe4 c6 8.0-0 Nf6 9.Bd3
D Kaps vs R Svaljek, 2001 
(C10) French, 38 moves, 1-0

3 ... de 4. Nxe4 Bd7 5. Nf3 Bc6 6. Bd3 Nd7 7. 0-0 Ngf6 8. Ned2
B Grabarczyk vs S Krainski, 2001
(C10) French, 21 moves, 1-0

3 ... de 4. Nxe4 Bd7 5. Nf3 Bc6 6. Bd3 Nd7 7. 0-0 Ngf6 8. Ned2
M Pavlovic vs M Etmans, 2004 
(C10) French, 29 moves, 1-0

3 ... de 4. Nxe4 Nd7 5. Nf3 Be7 6. Bd3 b6 7. Neg5
F S Blackall vs Christian, 1942 
(C10) French, 10 moves, 1-0

3 ... de 4. Nxe4 Nc6 5. Nf3 Nf6 6. Bg5 Be7 7. Bxf6 Bxf6 8. c3
E Schallopp vs Blackburne, 1885 
(C11) French, 34 moves, 1-0

3 ... de/10. 0-0-0 0-0 11. h4 c5 12. Kb1 Qc7 13. Rh3 Rfd8 14 dc
Milner-Barry vs R G Wade, 1946 
(C10) French, 20 moves, 1-0

3 ... de/10. 0-0-0 0-0 11. Ne5 Nd5 12. h4 Nb4 13. Bc4 Nd5
A Berelowitsch vs V Gasthofer, 2003
(C10) French, 27 moves, 1-0

3 ... de/10. 0-0-0 0-0 11. h4 h6 12. Ne5! Kh8 13. Rh3 Ng8
R G Wade vs A Snaevarr, 1947 
(C10) French, 19 moves, 1-0

3 ... d3/10. 0-0-0 Nd7 11. h4 Bxf3 12. Qxf3 Bxg5 13. hxg5 Qxg5+
Sutovsky vs V Akopian, 2002 
(C10) French, 43 moves, 1-0

3 ... de/4 ... Nf6 5. Bd3 b6 6. Qf3 c6 7. Bg5 Be7 8. Ne2 Bb7
J Mayer vs J Belzer, 1949
(C03) French, Tarrasch, 12 moves, 1-0

3 ... de 4. Nxe4 Nd7 5. Nf3 Ngf6 6. Bd3 Be7 7. 0-0 Nxe4 8. Bxe4
Tarrasch vs J Mieses, 1916 
(C10) French, 20 moves, 1-0

3 ... de 4. Nxe4 Nd7 5. Nf3 Ngf6 6. Bd3 c5 7. 0-0 Nxe4 8. Bxe4
Navara vs M Kopylov, 2012 
(C10) French, 20 moves, 1-0

3...de 4. Nxe4 Nd7 5.Nf3 Ngf6 6.Bd3 Nxe4 7.Bxe4 Nf6 8.Bg5 c5
E Najer vs E Relange, 2009 
(C10) French, 27 moves, 1-0

3...de 4.Nxe4 Nd7 5.Nf3 Ngf6 6.Bd3 Nxe4 7.Bxe4 Nf6 8.Bg5 c5
Karjakin vs Y Drozdovskij, 2010 
(C10) French, 31 moves, 1-0

3 ... de 4. Nxe4 Bd7 5. Nf3 Bc6 6. Bd3 Nd7 7. 0-0 Ngf6 8. Nf3
D Klein vs R Duijker, 2012
(C10) French, 38 moves, 1-0

3 ... de 4. Nxe4 Bd7 5. Nf3 Bc6 6. Bd3 Nd7 7. 0-0 Ngf6 8. Ng3
Karpov vs M Stojanovic, 2007 
(C10) French, 25 moves, 1-0

3 ... de 4. Nxe4 Nd7 5. Nf3 Ngf6 6. Nxf6+ Nxf6 7. Bd3 c5 8. dc
O Tenner vs J Brach Sr, 1913 
(C10) French, 29 moves, 1-0

4.Nxe4 Nd7 5.Nf3 Be7 6.Bd3 Ngf6 7.Qe2 0-0 8.Bg5 Nd5 9.c3 c5
Anisimov vs V Plotnikov, 2013 
(C10) French, 23 moves, 1-0

3 ... de 4. Nxe4 Nd7 5. Nf3 Ngf6 6. Bd3 b6 7. Qe2 Bb7 8. Ne5
R Woegerer vs N Froehlich, 1938 
(C10) French, 18 moves, 1-0

3 ... de 4. Nxe4 Nf6 5. Bg5 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 Nd7 8. c3
Dake vs A De Burca, 1935 
(C11) French, 19 moves, 1-0

3 ... c5 4. Ngf3 Nc6 5. Bb5 de 6. Nxe4 Bd7 7. Bg5 Qa5+
Tal vs Uhlmann, 1971 
(C07) French, Tarrasch, 19 moves, 1-0

3 ... Be7 4. g3
J Borisek vs M Bartel, 2005 
(C03) French, Tarrasch, 35 moves, 1-0

3 ... Be7 4. g3
T Buerger vs J Kaufeld, 2001
(C03) French, Tarrasch, 48 moves, 1-0

3 ... Be7 4. Ngf3 Nf6 5. e5 Nfd7 6. Bd3 c5 7. c3 Nc6 8. 0-0
Chandler vs R Henley, 1982 
(C03) French, Tarrasch, 30 moves, 1-0

3 ... Be7 4. Ngf3 Nf6 5. e5 Ne4 6. Bd3 Nxd2 7. Bxd2 0-0 8. h4
Chandler vs Short, 1981 
(C03) French, Tarrasch, 27 moves, 1-0

3 ... Be7 4. Ngf3 Nf6 5. e5 Nfd7 6. Bd3 c5 7. c3 Nc6 8. 0-0 g5
Nisipeanu vs S Volkov, 2003 
(C05) French, Tarrasch, 44 moves, 1-0

3 ... c5 4. Ngf3 de 5. Nxe4 Nd7 6. dc Nxc5 7. Qxd8+
I Pleci vs L Endzelins, 1939 
(C07) French, Tarrasch, 21 moves, 1-0

3 ... b6 4. Ngf3 Bb7 5. Bd3 Nf6 6. e5 Nfd7
Gufeld vs I Bilek, 1970 
(C03) French, Tarrasch, 35 moves, 1-0

3 ... Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 b6 6. Ne2 Ba6 7. Bxa6 Nxa6
Tal vs Granda Zuniga, 1987 
(C05) French, Tarrasch, 22 moves, 1-0

3 ... Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 b6 6. Ne2 c5 7. c3 Ba6 8. Bxa6
Botvinnik vs Petrov, 1940 
(C05) French, Tarrasch, 37 moves, 1-0

3 ... c5 4. ed ed 5. Bb5+ Bd7 6. Bxd7+ Nxd7 7. Ne2 Ngf6
Psakhis vs Bareev, 2000
(C07) French, Tarrasch, 45 moves, 1-0

3 ... c5 4. Ngf3 a6 5. dc Bxc5 6. Bd3 Nc6 7. a3 Nge7 8. 0-0
Gufeld vs Lutikov, 1978
(C07) French, Tarrasch, 31 moves, 1-0

3 ... Be7 4. Bd3 c5 5. dc Nf6 6. Qe2 0-0 7. Ngf3 a5 8. 0-0 Na6
Kotronias vs Barsov, 2002
(C03) French, Tarrasch, 44 moves, 1-0

3 ... c5 4. Ngf3 cd 5. Nxd4 Nc6 6. Nxc6 bxc6 7. Bd3 Nf6
V Iordachescu vs I Naumkin, 2004
(C07) French, Tarrasch, 37 moves, 1-0

3 ... Nf6 4. e5 Ng8 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 Qb6 8. Nf3
T Palmer vs G Bailey, 2008 
(C05) French, Tarrasch, 31 moves, 1-0

3 ... Nf6/4 ... Ne4 5. Nxe4 dxe4 6. Bc4 c5 7. d5 Qb6 8. c3 Nd7
Onischuk vs Hertneck, 1997 
(C05) French, Tarrasch, 23 moves, 1-0

3 ... a6 4. Ngf3 c5 5. ed ed 6. Be2 cd 7. 0-0 Bd6 8. Nb3
Chiburdanidze vs I Levitina, 1984
(C03) French, Tarrasch, 30 moves, 1-0

3 ... a6 4. Ngf3 c5 5. ed ed 6. Be2 Nf6 7. 0-0 Be7 8. dc Bxc5
Chiburdanidze vs I Levitina, 1984
(C03) French, Tarrasch, 41 moves, 1-0

3 ... a6 4. Ngf3 c5 5. ed Qxd5 6. Bc4 Qd8 7. dc Bxc5 8. Qe2 Nf6
Yudasin vs B Privman, 2005
(C03) French, Tarrasch, 47 moves, 1-0

3 ... Nf6/8 ... f6 9. ef Nxf6 10. 0-0 Bd6 11. dc Bxc5 12. b4
A Pachmann vs J Novak, 1994
(C05) French, Tarrasch, 30 moves, 1-0

3...a6 4.Ngf3 c5 5.ed ed 6.c4 Be6 7.Be2 Nc6 8.dc Bxc5 9.0-0 dc
Korchnoi vs S Giterman, 1948 
(C07) French, Tarrasch, 36 moves, 1-0

3 ... Nf6/7 ... cd 8. cd f6 9. ef Nxf6 10. 0-0 Bd6 11. Nf3 0-0
Geller vs M Ulybin, 1989 
(C05) French, Tarrasch, 30 moves, 1-0

3 ... Nf6/7 ... cd 8. cd f6 9. ef Nxf6/12. Bg5 DPA
L Voloshin vs Savon, 1993 
(C05) French, Tarrasch, 13 moves, 1/2-1/2

3 ... Nf6/7 ... Be7 8. Nf3 Qb6 9. 0-0 0-0 10. Nf4 Re8 11. Be3
R Amrein vs E Ladanyike-Karakas, 1992
(C05) French, Tarrasch, 22 moves, 1-0

3 ... Nf6/7 ... a6 8. 0-0 Be7 9. Nf3 h6 10. Nf4 Nb6 11. dc Bxc5
N Fercec vs J Vrecko, 2005 
(C05) French, Tarrasch, 27 moves, 1-0

3 ... Nf6/9 ... Nxf6 10. 0-0 Bd6 11. f4 0-0 12. Nf3
Svidler vs G Markzon, 1992 
(C05) French, Tarrasch, 32 moves, 1-0

3 ... Nf6/9 ... Nxf6 10. 0-0 Bd6 11. f4 0-0 12. Nf3
P Jigjidsuren vs A Cichocki, 1986 
(C05) French, Tarrasch, 33 moves, 1-0

3 ... Nf6/9 ... Nxf6 10. 0-0 Bd6 11. f4 0-0 12. Nf3 DPA
Matulovic vs Z Brkovic, 1987 
(C05) French, Tarrasch, 40 moves, 1-0

3 ... c5/6 ... Bd7 7. 0-0 c4 8. b3 cb 9. Re1+ Be7 10. ab a6
O Sarapu vs V Secula, 1949
(C09) French, Tarrasch, Open Variation, Main line, 25 moves, 1-0

3 ... Nf6/7 ... f6 8. ef Nxf6 9. f4 cd 10. cd Qb6 11. Nf3 Bb4+
B Ivanovic vs A Huss, 1972
(C05) French, Tarrasch, 28 moves, 1-0

9 ... f6 10. ef Nxf6 11. 0-0 Bd6 12. b3 0-0 13. Bb2 Bd7 14. Ng3
Serper vs B Martin, 1987
(C05) French, Tarrasch, 27 moves, 1-0

9 ... f6 10. ef Nxf6 11. 0-0 Bd6 12. b3 0-0 13. Bb2 Bd7 14. Ng3
Rublevsky vs M Matlak, 1992
(C05) French, Tarrasch, 25 moves, 1/2-1/2

3 ... Nf6 4. e5 Ne4 5. Nxe4 dxe4 6. Be3 c5 7. dc Nd7 8.Qg4 Nxc5
Matulovic vs B Maksimovic, 1977
(C05) French, Tarrasch, 31 moves, 1-0

5.Bb5+ Bd7 6. Bxd7+ Bxd7 7.Ne2
Browne vs J Moles, 1972 
(C07) French, Tarrasch, 39 moves, 1-0

3...Nf6/11.f4 0-0 12.Nf3 Qb6 13.Kh1 Kh8 14.Nc3 Bd7 15.a3 Rae8
M Fierro vs N Khoudgarian, 2006 
(C05) French, Tarrasch, 28 moves, 1-0

3...Nf6/11.f4 0-0 12.Nf3 Qb6 13.Kh1 Bd7 14.Nc3 Ne7 15.Qe2 Rac8
M Munoz Pantoja vs M Sanchez Ibern, 2012
(C05) French, Tarrasch, 43 moves, 1-0

3...Nf6/9...Bb4+ 10. Kf1 f6 11.Nf4
O Neikirch vs Z Popovic, 1945 
(C05) French, Tarrasch, 38 moves, 1-0

3...a6 4.Ngf3 c5 5.ed ed 6.c4 dc 7.Nxc4 b5 8.Nce5 Bb7 9.a4 c4
H Lambert vs J H Donner, 1950 
(C03) French, Tarrasch, 16 moves, 1-0

3...Nc6/6.c4 dc 7.Nxc4 Nb6 8.Be2 Bb4+ 9.Bd2 Qe7 10.0-0 Bd7
Chandler vs P Paris, 1976 
(C04) French, Tarrasch, Guimard Main line, 28 moves, 1-0

3...Nc6/5...Ne4 6.c3 Nxd2 7.Bxd2 Be7 8.Bd3 b6 9.b4 Nb8 10.0-0
Khalifman vs A Ulanov, 2012 
(C04) French, Tarrasch, Guimard Main line, 29 moves, 1-0

3...Nc6/6.c4 f6 7.cd ed 8.Bb5 a6 9.Ba4 fe 10.Nxe5 Nxe5 11.dxe5
P Trifunovic vs Szabo, 1947
(C04) French, Tarrasch, Guimard Main line, 36 moves, 1-0

3...Nc6/6.b3 f6 7.Bb2 fe 8.de Bc5 9.Bd3 Qe7 10.a3 a5 11.c4 dc
P Trifunovic vs Bondarevsky, 1948 
(C04) French, Tarrasch, Guimard Main line, 32 moves, 1-0

3...Nc6/6.c4 dc 7.Nxc4 Nb6 8.a3 Bd7 9.Bg5 Be7 10.Be3 Nd5 11.Bd3
Kramnik vs S Grabuzov, 1991
(C04) French, Tarrasch, Guimard Main line, 34 moves, 1-0

3...Nc6/6.Be2 f6 7.ef Nxf6 8.0-0 Bd6 9.c4 0-0 10.b3 Ne411.Bd3
Ljubojevic vs G Dizdar, 1982
(C04) French, Tarrasch, Guimard Main line, 26 moves, 1-0

3...Nc6/6.Nb3 f6 7.Bb5 fe 8.de Nc5 9.Ng5 Bd7 10.Bxc6 bxc6
Tal vs Vaganian, 1973 
(C04) French, Tarrasch, Guimard Main line, 12 moves, 1-0

3...Nc6 4.Ngf3 e5!? DPA
F Notter vs R Wittmann, 2001 
(C03) French, Tarrasch, 36 moves, 0-1

3 ... Nc6 4. c3 f5!? 5. ef ef 6. Bb5 Nf6 7. Ne2 Bd6 8. 0-0 0-0
Jansa vs I Rogers, 1985 
(C03) French, Tarrasch, 39 moves, 1-0

3 ... f5
Karpov vs J Enevoldsen, 1972 
(C03) French, Tarrasch, 28 moves, 1-0

3 ... de 4. Nxe4 f5!? 5. Nc3
Steinitz vs Bird, 1866 
(C10) French, 32 moves, 1-0

8...Be7 9.0-0 f5 10.ef Nxf6 11.Nf4 0-0 12.Re1 Nd8 13.Ne5 Nf7
L Lau vs J Molod, 2016
(C05) French, Tarrasch, 47 moves, 1-0

234 games

 » View all game collections by tpstar PGN Download
 » Search entire game collection library
 » Clone this game collection (copy it to your account)
 » FAQ: Help with Game Collections
Home | About | Login | Logout | F.A.Q. | Profile | Preferences | Premium Membership | Kibitzer's Café | Biographer's Bistro | New Kibitzing | Chessforums | Tournament Index | Player Directory | Notable Games | World Chess Championships | Opening Explorer | Guess the Move | Game Collections | ChessBookie Game | Chessgames Challenge | Store | Privacy Notice | Contact Us

Copyright 2001-2023, Chessgames Services LLC